warning Thông báo nghỉ

Hôm nay phòng khám không làm việc

Xin bạn vui lòng quay lại vào ngày mai!

local_hospital

PHÒNG KHÁM NHI BÁC SĨ PHẠM QUANG

Số thứ tự
-

Giờ hẹn: --:--

STT Đang khám: 0

Số người chờ khám: --

Thời gian làm việc hôm nay :

--:-- đến --

call Gọi Bs place Địa chỉ